Stravovací řád ŠJ MŠ Vodnická

IV Stravovací řád ŠJ MŠ Vodnická (k dispozici na webu MŠ)

Je součástí vnitřní směrnice školy: Provozní řád školní jídelny, stravovací řád, závodní stravování.

Slouží ke stanovení pravidel školního stravování v MŠ Vodnická.

  1. Organizace školního stravování

Školní stravování zařizuje Školní jídelna Mateřské školy Vodnická, dále jen „provozovatel“.

1.1     Provozovatel stravovacích služeb stanoví výši finančních normativů na nákup potravin, podmínky poskytování školního stravování. Zejména podmínky pro přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, organizaci výdeje jídel a způsob úhrady úplaty za stravování (stravné).

1.2   Školní jídelnou se rozumí prostor pro školní stravování dětí a dospělých. Provozovatel může ve výjimečných případech, při splnění všech požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví, zabezpečovat školní stravování mimo prostory školního stravování.

1.3   Ke školnímu stravování je dítě automaticky přihlášeno v případě přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Vodnická, pokud zákonní zástupci nepožádají o změnu stravovacího režimu dítěte ze zdravotních důvodů.

1.4   Provozovatel „může“ strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotnických služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, vyžaduje stravovat se s omezením podle dietního režimu, poskytovat dietní stravu za zvlášť stanovených podmínek.

1.5     Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo ve školní jídelně od 11:30 do 11:45h (vstup provozním vchodem) pouze první den nemoci dítěte. Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte způsobem daným školním řádem.

1.6     Neodhlášené obědy propadají a musejí být plně uhrazeny. Jídlo se vydává pouze do nádob určených výhradně k přepravě jídla (jídlonosiče). Jídlo vydané do jídlonosiče je určeno k okamžité spotřebě. Za jídlo MŠ ručí do okamžiku výdeje.

  1. Rozsah školního stravování

2.1   Hlavním jídlem se rozumí oběd, doplňkovým jídlem přesnídávka a svačina. Každé z uvedených jídel je strávníkům poskytováno nejvýše jednou denně

  1. Časový rozvrh výdeje stravy se řídí aktuálním denním režimem.
  2. Dítě v MŠ má právo odebrat denně oběd a jedno navazující doplňkové jídlo je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem.

 

3. Úplata za školní stravování/stravné a pokyny k platbám za stravování: je určena výší finančního limitu.

3.1 Cena stravy

Finanční normativ za celodenní stravování dítěte platný od 1. 9. 2013 je 43,- Kč pro dítě do 6 let věku včetně a 48,- Kč pro dítě, které ve  školním roce dosáhne věku 7 let. Na počátku docházky je hrazena záloha na stravné ve výši 380,- Kč. Dětem, které odcházejí po obědě domů je odečítána odpolední svačina v ceně: 8,- / 10,- Kč (dle věku).

 

 

Strávníci do 6 let:

Strávníci 7-10 let

 

přesnídávka

8

10

oběd

22

23

svačina

8

10

nápoje

5

5

celodenní

43

48

Pro jídla poskytovaná v rámci dietního stravování se finanční normativ stanoví podle potravin, které daná dieta vyžaduje.

3.2     Pokyny k platbám:  Stravné je splatné do 15. dne předešlého měsíce na měsíc následující na účet školní jídelny ČÚ 267 352 400/0300 převodem, případně složenkou. Pod variabilním symbolem  7777+ číslo dítěte. Číslo dítěte je platné po dobu docházky dítěte do MŠ a obdržíte jej individuálně (e-mailem nebo telefonicky). Hotovostní úhrada je možná v daném termínu v pokladně školy.

V případě nástupu dítěte do mateřské školy v průběhu školního roku musí být úhrada úplaty za vzdělání a platby stravného doložena v den zahájení docházky dítěte do MŠ.

3.3     Vyúčtování:

Stravné: dle skutečně „projedených dní“ vždy k 31. 1. a k 31. 8. daného školního roku, dále vždy v případě ukončení docházky dítěte do MŠ či na vyžádání rodiče (např. při dlouhodobé nepřítomnosti dítěte). Informace o stavu plateb v průběhu roku mohou rodiče získat v provozní kanceláři.

IV.

Účinnost

Tato pravidla stravování nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.

V Praze dne 10. 8. 2015                       

Mgr. et MgA. Petra Martinovská, ředitelka Mš Vodnická

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT