Školní řád (od1.9.2017)

Ředitelka Mateřské školy Vodnická v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č.

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy. Mateřská škola Vodnická, Vodnická 530/42, Praha-Újezd, 7  (dále jen „mateřská škola“) je školou zřízenou podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), a která zajišťuje předškolní vzdělávání v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, a dle dalších souvisejících právních předpisů v platném znění, pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6ti let, s celodenním provozem. Jejím zřizovatelem je Městská část Praha 4 - Újezd.

 

Čl. I PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

1    Cíl předškolního vzdělání

      1.1    Cílem předškolního vzdělání (§33, zákona) je podpora rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku, tím, že se podílí na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami."

      1.2    Základní vzdělávací (rámcové cíle) :

      - Rozvíjení dítěte jeho hodnot učení a poznání

      - Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

      - Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

        viz  rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Kompletní znění školního řádu naleznete v souboru.         (úpravy v textu jsou vyznačeny červeně, v  papírové podobě  je školní řád k dispozici  na třídách)  

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT