Rozpis denních činností

Příloha školního řáduRozpis denního režimu, specifikace činností: Denní režim vychází z hygienických, bezpečnostních pravidel pro předškolní zařízení. Ze specifických podmínek mateřské školy (věková struktura tříd), sociokulturního prostředí MČ Praha -Újezd, z požadavků rodičů a především z potřeb dětí. Denní režim je pružný.  Aktuálně jej přizpůsobujeme dětem a školnímu vzdělávacímu programu (třídním programům, ročnímu plánu a jejich konkrétním aktivitám pro daný časový úsek).  S jednotlivými akcemi, které ovlivňují denní režim, jsou rodiče seznamování s dostatečným časovým předstihem.

Aktivita

Náplň

Věková skupina předškoláků

Scházení dětí

Ranní volné činnosti

Volné hry podle zájmu dětí

Individuální práce s dětmi dle jejich zájmu

Pracovní a výtvarné  hry, Procvičování jemné motoriky

Práce na PC dle daných pravidel

Uvolňovací cviky pro správné držení tužky

Rozvoj prostorové orientace, paměti, logického myšlení

rozvoj tvořivosti, řeči, matematických představ

(„Předškolák“ – individuální a skupinové činnosti, grafomotorická cvičení, příprava na vstup do ZŠ.)

 

Motivační kruh, prosociální aktivity, pohybová chvilka

Rozvíjení rozumových, sociálních a fyzických znalostí a dovedností dětí

Jazykové chvilky

Provádění zdravotních cviků pro správný tělesný vývoj, dechová cvičení

Hygiena, svačina

*Sebeobsluha (používání příboru, příprava stolu apod.)

Seznamování se zdravým životním stylem a stravovacími návyky a zdravými potravinami

Spolupráce, kooperace, pomoc při úklidu a přípravě jídelny

Základy přípravy lehčích pokrmů

Individuální a skupinové činnosti, řízené i volné aktivity (ve třídě nebo venku dle počasí, tématu a plánovaných aktivit)

Výtvarné, pracovní, pohybové, hudební a dramatické aktivity, hry, psychomotorické a kontaktní hry

Pobyt venku

Vycházka, hry na zahradě, sportovní a pohybové aktivity v přírodě a na hřišti, hry v přírodě, experimenty

Oběd

Rozcházení dětí, hygiena

převlékání

Viz *

čištění zubů

Odpočinek

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

Individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

Četba a poslech pohádek, relaxační hudby.

Odpočinek na lehátku dle dohody a potřeby dětí.

Další nabídka: individuální a skupinové činnosti

(„Předškolák“ – individuální a skupinové činnosti, grafomotorická cvičení, příprava na vstup do ZŠ.)

 

Oblékání, (pohybová chvilka) hygiena, svačina              

Protahovací a zdravotní cviky, dechová cvičení

Viz *

Rozcházení dětí, pobyt na zahradě

Individuální činnosti, skupinové činnosti dle zájmu dětí, volná hra, práce na PC

Odpolední zájmová činnost (kroužky)

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT