Informace k platbám v MŠ

Přehled informací k platbám v MŠ Vodnická

O výši pravidelných plateb v MŠ jsou rodiče informování prostřednictvím informačního dopisu při nástupu dítěte do MŠ a opakovaně každý nový školní rok k 1.9. Zároveň jsou povinni se seznámit se školním řádem školy.

1        Přehled plateb v MŠ:

1.1    Úplata za stravovací služby - stravné:

Směrnice stravovací řád školní jídelny, školní řád (web MŠ)

Úhrada na ČÚ školní jídelny: 267 352 400/0300

1.2     Úplata za předškolní vzdělávání:

Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání, školní řád (web MŠ)

Úhrada na ČÚ mateřské školy: 243 129 175/0300

1.3       Platba za kroužky:

- organizované MŠ v rámci doplňkové činnosti: splatnost k 30. 9. a 31. 1. daného školního roku

Cena stanovena na pololetí. Je zveřejňována na začátku daného školního roku. V případě pozdějšího nástupu dítěte na kroužek je možná úhrada alikvótní části poplatku. Platba za kroužky není vratná, pouze v případě více jak 75% neúčasti dítěte ze zdravotních důvodů (doloženo potvrzením od lékaře) je vrácena alikvótní část.

Úhrada na ČÚ mateřské školy 243 129 175/0300

Úhrada v hotovosti v pokladně MŠ (kancelář hospodářky)

- kroužky zajištěné externím dodavatelem: způsob platby stanovuje dodavatel, informace jsou zveřejněny na nástěnce v hale MŠ před zahájením kroužku.

 1.4      Ostatní platby:  

- příspěvek Fóra Rodičů: Stanovy FR (web MŠ)

Neúčelový dar věnovaný škole k využití na zabezpečení plánovaných akcí pro děti. Výši si odsouhlasí rodiče dle doporučení Výboru FR. V období 2011-2015 – 1000/rok. Průběžné čerpání na webu MŠ. Přednostně jsou hrazeny aktivity a akce včetně materiálu, odměn pro děti, program atd. týkající se zpravidla všech dětí MŠ.  

Splatnost k 30. 9. a 31. 1. daného školního roku

Úhrada na ČÚ mateřské školy: 243 129 175/0300

Úhrada v hotovosti v pokladně MŠ (kancelář hospodářky)

Ostatní platby na aktivity: náklady spojené s dalšími aktivitami v rámci předškolního vzdělávání jsou hrazeny rodiči před jejich konáním, informace o platbě je zveřejněna předem na nástěnce u třídy MŠ případně na webu MŠ. Jedná se o aktivity, které nejsou plánované k úhradě z daru Fóra rodičů, jsou voleny učitelkami v rámci třídního vzdělávacího programu k jeho doplnění. Mohou, ale nemusí se týkat všech dětí z MŠ. (Příklad platba 30,- KČ na vzdělávací program pro předškoláky). Platba je zpravidla v hotovosti hrazena v den akce učitelkám či předem hospodářce MŠ.

1.5       Úhrada školky v přírodě, plavání, kurzů apod.: cena je stanovena ředitelkou MŠ dle rozpočtu na danou akci, pokrývá veškeré náklady spojené s ní (mzdy lektorů, doprava materiál apod.) Rodiče jsou o ceně informování předem, účast na akci není povinná a aktivita se koná pouze v případě dostatečného zájmu.

2          Variabilní symboly plateb

Školné…….8888+ číslo dítěte

Stravné…….7777+ číslo dítěte

Kroužky……..6666+ číslo dítěte

Fórum rodičů……9999+ číslo dítěte

Číslo dítěte rodiče obdrží e-mailem od hospodářky školy, při nástupu do MŠ a nemění se celou dobu docházky dítěte do MS.

3          Informace o stavu plateb v průběhu roku předává rodičům na základě žádosti hospodářka.

4          Neprovedení plateb

4.1       Úplata za předškolní vzdělávání a stravné jsou platby k úhradě povinné.

Jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení řádu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

4.2 V případě neuhrazení dalších plateb se dítě nemůže účastnit daného programu. U daru FR je situace řešena dle stanov.

4.3. V případě dluhu je dlužníkům nejprve nabídnuta možnost splátkového kalendáře.

V Praze dne 12. 8. 2015

 Mgr. et MgA. Petra Martinovská

ředitelka MŠ

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT