Předškolák 2016-2017

INFORMACE K ORGANIZACI „PŘEDŠKOLÁKA 2016 - 2017“

Dítě můžete přihlásit, dochází-li do posledního ročníku MŠ či má odklad školní docházky. (Děti s předpokladem dřívějšího nástupu do ZŠ budou řešeny individuálně dle obsazenosti skupin.) Na Předškoláka můžete přihlásit dítě v rozsahu, který vám i dítěti vyhovuje. Posuďte, zda dítě má vyšší potřebu spánku nebo naopak je to „ nespavec“ či ranní ptáče. Ideální rozsah je 2x týdně, ale velmi záleží na individualitě dítěte, jeho schopnostech (rizicích specifických poruch učení apod.)

Pro tento rok nabízíme Předškoláka v pondělí a středu místo spaní nebo v případě zájmu pátek ráno i s variantou jednoho dne místo spaní.

Předpokládaná organizace Předškoláka v pondělí v sále:  Děti ze zelené třídy odpočívají na lehátku ve své třídě.  Nejprve bude pracovat 1. skupina z oranžové třídy od 13,15 do 13,45 (+-10 minut) a pak 2. skupina - ze zelené třídy od 13,45-14,15 (+- 10 minut). „Oranžové děti“ jsou po skončení Předškoláka ve své třídě na lehátku, či je jim nabídnuta činnost u stolečků. Tip činností A)

Předpokládaná organizace Předškoláka ve středu v sále: všechny děti pracují zároveň od 13,15 do 14,00, tip činností A)  Ve 14,00 odcházejí děti, které chodí na výtvarný kroužek. Zbývající děti pokračují s činností tipu B)

Pozn. (Pokud bude zahájen Předškolák v pátek, tak pracujeme pouze v jedné skupině tip činnosti A) a velmi důležitý je včasný příchod dítěte! Cca o 10 minut dříve!)

Přihlášení dítěte: formulář je na třídách, děti přihlašujte do 14. 9., hlaste docházku i v případě, že se dítě předškoláka účastnit nebude.

Rozdělení do skupin bude probíhat dle následujících pravidel:

Kapacita skupin ideálně do 12 dětí

  • pondělí 13,15 - 13,45 13,45 - 14,15: je možno přihlásit všechny děti (organizačně i kapacitně)
  • středa 13,15 - 13,45 přednostně budou k řízené činnosti zařazeny děti, které nejdou na výtvarný kroužek, důvodem je především ohled na přetížení dítěte.
  • pátek (ranní skupina) 8,00-8,30 (příchod dítěte na třídu 7,45): bude pracovat pouze jedna ranní skupina minimálně 8 dětí a max. 12 dětí. Přednostně budou zařazeny děti, které nemohou docházet v jiném termínu.

Termíny 1. pololetí - orientační (mohou se měnit dle dalších akcí školy atd.)

Informace o změnách termínů jsou zpravidla vyvěšeny předem na nástěnce Předškoláka v hale.

Začínáme: 3.10.  změna až 5.10.

(Pondělí: 3.10., 10.10.,17.10.,24.10.,31.10.,7.11.,14.11.,21.11.,28.11.,Mikuláš 5.12., 12.12.,Leden: 2.1.9.1.,16.1.,23.1.

Středy: 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11., 7.12.,14.12. 21.12.) Leden: 11.1.,18.1.,25.1.,

Seznamy děti s rozdělením do skupiny vyvěsíme po domluvě s rodiči pravděpodobně do 19.9.

Tipy činnosti A

A) řízená činnost cca 30 minut (grafomotorika, předmatematické představy, jazykové dovednosti, sluchové a zrakové vnímání, jemná motorika, kognitivní činnosti, paměť, soustředění, pracovní návyky, rozvoj myšlení, rozumové dovednosti …)

B) volnější činnosti zaměřené především na jemnou motoriku, a individuální jazykové dovednosti, odpočinkové činnosti, relaxaci

Pokud budete chtít dítěti docházku upravit během roku, je to možné, pokud nebude kapacita skupin překročena.

Docházka na Předškoláka není povinná, je na rodičích, jak naši nabídku využijí. Naším cílem je připravit děti na vstup do školy tak, aby se cítily jisté, ale například správného držení tužky, nemůžeme docílit bez spolupráce s rodinou.

Bližší informace o obsahu jednotlivých lekcí můžete sledovat na nástěnce v hale. Se svými dětmi můžete tak procvičovat to, na čem právě pracujeme.  Rodiče předškoláků, mají celoročně možnost, nahlédnout ve třídách do šanonu svého dítěte, kde má uložené své pracovní listy od začátku Předškoláka. V případě zájmu, je možné  se domluvit na konzultaci. V případě, že se u dítěte objeví nějaký problém, (např. riziko specifické poruchy učení) který by bylo dobré řešit, kontaktuji rodiče sama.  V případě zájmu rodičů je možné děti otestovat testem, který může poukázat na specifické poruchy učení (pro děti, kterým bude již 6 let). Začátkem roku 2017 plánujeme testování školní zralosti dětí ve spolupráci s pedagogicko- psychologickou poradnou (případně jiným odborným externistou). Testování je určeno především dětem, u kterých zvažujete odklad školní docházky, nebo máte pocit, že se u něj projevuje nějaká dysfunkce (problém se zrakovou, sluchovou percepcí, hrubou, jemnou motorikou, početními představami, prostorovou orientací, pamětí apod.). Informace k zápisu do ZŠ jsou na webu MŠ.

Mgr. et MgA. Petra Martinovská, ředitelka MŠ Vodnická

 

 

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT