Předškolák 2013-2014 - Závěrečná zpráva

Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnilo “ Předškoláka“ přes 60 lekcí (v rozsahu 30-45 minut), kdy děti pracovaly formou řízené činnosti ve skupinách maximálně 10 dětí. Celý program měl za úkol prohlubovat specifické kompetence dětí před vstupem do ZŠ, jako jsou pracovní návyky, paměť, jemná motorika, grafomotorika a držení tužky, cvičení jazyka a mluvidel, jazykové dovednosti, předmatematické představy, sluchová a zraková percepce atd.
Zároveň ostatní děti pracovaly ve skupině na třídě, kde aktivity probíhaly formou volné nabídky her zaměřené především na jemnou motoriku.
S předškoláky a staršími dětmi jsme se vydaly na několik výprav, v intervalu cca 1x za 14 dní, mimo MŠ například: děti navštívily naše bývalé žáčky v ZŠ Ke Kateřinkám, Vodárnu na Den Vody, Planetárium, Technické Muzeum atd. Přijelo k nám sdružení Koniklec s ekologickými programy.
V druhém pololetí ve spolupráci s PPP proběhlo se souhlasem rodičů testování školní zralosti. A v lednu měli rodiče možnost se na půdě MŠ setkat s paní ředitelkou ZŠ Blankou Janečkovou.
V příštím roce bychom chtěli s projektem pokračovat, bližší informace dostanou rodiče předškoláků na třídních schůzkách v září.

Přeji hezké léto a konec školního roku
Za tým MŠ Petra Martinovská, ředitelka MŠ

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT