Projekt Předškolák a příprava dětí pro základní vzdělávání

Na úvod: od roku  2013 zařazujeme do vzdělávací nabídky MŠ ucelený projekt "Předškolák". Jeho záměrem je pomoci rodičům  s přípravou dítěte na vstup do ZŠ. Rodiče si volí v jakém rozsahu bude dítě  Předškoláka navštěvovat, my vytváříme  podmínky pro pravidelnou práci dětí v malé skupině dvakrát týdně. K tomu vyrážíme  za různými podnětnými zážitky i mimo MŠ. (Programy v galerii,  návštěva skleníků, návštěva základní školy apod.).

Oblasti na které se zaměřujeme:

Grafomotorika, jemná motorika, především držení tužky.

Zrakové vnímání, sluchové vnímání.

Prostorová představiovost, logické myšlení, předmatematické představy,rozvoj myšlení a rozumových schopností.

Jazykový rozvoj, orotomotorická cvičení.

atd.

Na této stránce najdete informace týkající se vstupu dítěte do ZŠ:

1) Desatero pro rodiče předškoláků

2) Další zajímavé informace  pro předškoláky (držení tužky, odkazy na zajímavé webové stránky atd.)

3) Spolupráce se základními školami a s Pedagogicko - psychologickou poradnou

4) Kartičky s obrázky na cvičení jazyka a mimických svalů

............................................................................................................................

Další zajímavé informace:

Školní zralost je soubor požadavků, z oblasti tělesné, duševní i sociální, které dítě musí před vstupem do ZŠ zvládnout.

Doporučená literatura: Kropáčková, J.: Budeme mít prvňáčka (možnost zapůjčení bude v MŠ v provozní kanceláři)

Desatero předškolního dítěte - celý text je uveden ve Školním vzdělávacím programu - k dispozici na třídách či na www.msvodnicka.cz

Vzkaz budoucích prvňáčků rodičům: (Raabe:“Vstup do školy2“)

Důvěřujte mi

Potřebuji si věřit. S vaší pomocí první třídu zvládnu.

Těšte se se mnou na školu.

Já se také budu těšit.

Mějte mě rádi takového, jaký jsem.

Potřebuji vědět, že jsem v něčem výjimečný, a že když se mi něco nepovede, mě máte rádi.

Buďte důslední a jděte mi příkladem.

Potřebuji mít jasně stanovené hranice, jinak jsem zmatený a nejistý.

Najděte si na mě čas.

Nebudu jenom zlobit.

Buďte trpělivý.

Pokud mi něco nejde, netrestejte mne.

Nepřetěžujte mne.

Abych byl úspěšný, potřebuji čas na odpočinek a hru.

Chvalte mě a povzbuzujte mě.

Budu se ještě více snažit.

Nepřeceňujte mě ani mě nepodceňujte.

Mohli byste mi ublížit.

Zachovejte klid.

I já se chci naučit řešit problémy.

KONTAKTY

LOGOPEDICKÁ PORADNA:

Mgr. Fisherová a Dr. Půstová, Tererova 1355, Praha 11, tel: 2702931055

PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Kupeckého 17 / 576
Praha 4, 149 00

Telefon: +420 272 918 682, +420 272 942 004
E-mail: PPPPraha11@seznam.cz
Web: www.ppp11a12.cz

Projekt Předškolák a příprava dětí pro základní vzdělávání

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT