CKP MŠ Vodnická

OP VVV "Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ", CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523. 

Vážené kolegyně,  kolegové, 

dovolte, abychom Vás a Vaše spolupracovníky pozvali do Centra kolegiální podpory v MŠ Vodnická, v rámci projektu Jihočeské Univerzity ,PG fakulty, týkající se  čtenářské pregramotnosti (či předčtenářské gramotnosti….).

Centrum právě zahájilo  činnost  (1/2017) a vytváří prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe, diskuze o daném tématu, čerpání inspirace do výuky, společné plánování a reflexe výuky, apod.

Činnosti centra se mohou zúčastnit nejen učitelé a učitelky, ale i pracovníci České školní inspekce, nepedagogičtí pracovníci a dobrovolníci pracující s dětmi a mládeží, rodiče a další případní zájemci o toto téma. Setkání budou probíhat jednou měsíčně  a vždy bude zformulováno určité téma, nad kterým budeme diskutovat.

Program jednotlivých setkání připravují zejména vedoucí center podle potřeb a zájmu z řad návštěvníků setkání.

Účastníci neboli podpořené osoby obdrží potvrzení o účasti na setkání. Pokud se zúčastní aktivity  v rozsahu 40 hodin, stanou se tzv. úspěšně podpořenou osobou a obdrží certifikát. Je doporučeno, aby si pedagogičtí pracovníci a pracovníci jiných vzdělávacích aktivit vedli portfolium, ve kterém uvádí navštívená setkání, témata, získané vědomosti a jejich využití v praxi.

Věříme, že  Centrum bude mít smysl pro naši praxi a zvýší kvalitu v této oblasti nejen v MŠ, ale i v ZŠ.

Přijměte tedy pozvání na naše setkávání v  roce 2017-2018 viz pozvánky na jednotivá setkání.

Prosím, v případě zájmu o účast na setkání  napište email na reditelka@msvodnicka.cz

S pozdravem a přáním hezkého zimního dne vedoucí centra

Mgr. et MgA. Petra Martinovská,  ředitelka MŠ Vodnická

 

 

SETKÁNÍ JE URČENO PRO KAŽDÉHO SE ZÁJMEM O DANÉ TÉMA!

MOTTO: POJĎME SPOLUPRACOVAT!

Předpokládané nejbližší termíny  setkání CKP MŠ Vodnická:  25.9.,  vždy od 16,00

CKP MŠ Vodnická

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT