Pravidla fungování FR od 1.1.2015

Pravidla fungování Fóra rodičů MŠ Vodnická:

Vodnická 530/42, 149 00 Praha 4 – Újezd

1. Fórum rodičů (dále jen FR) = všichni rodiče, kteří jednotným příspěvkem – darem (viz níže), přispívají na doplňkové aktivity dětí v MŠ Vodnická.

2. Zástupci FR = dobrovolníci z řad rodičů, kteří zejména:

 • navrhují FR výši příspěvku s ohledem na aktuální rozpočet MŠ na plánované akce,
 • zajišťují přehled čerpání vybraných příspěvků,
 • mohou zastupovat ostatní rodiče při rozhodování o čerpání příspěvků,
 • zajišťují další aktivity MŠ, které finanční přispějí na její rozvoj.

3.    Příspěvek = blíže neurčený finanční dar

 • Výše příspěvku se odvíjí od rozpočtu navrženého vedením MŠ pro daný školní rok. Výši si členové Fóra rodičů odsouhlasí na první třídní schůzce v daném školním roce.
 • Příspěvek rodiče hradí ve stanoveném termínu a v odsouhlasené výši. Příspěvek je splatný ve dvou splátkách a to 50% do 30. 9. a 50% do 31.1.
 • Při nástupu dítěte do MŠ Vodnická kdykoliv během prvního pololetí, se hradí příspěvek v plné výši. Při nástupu kdykoliv během druhého pololetí, se hradí příspěvek v poloviční výši.
 • Pokud dítě navštěvuje MŠ Vodnická pouze 5 dní v kalendářním měsíci, může hradit polovinu schváleného příspěvku.
 • Příspěvky jsou hrazeny bankovním převodem na účet MŠ Vodnická pod zvláštním variabilním symbolem.(9999+číslo dítěte)
 • S příspěvkem MŠ Vodnická samostatně hospodaří s tím, že kontrolu nad hospodařením s příspěvkem přebírají zástupci FR.
 • Výši příspěvku = daru, mohou rodiče uplatnit i v daňovém přiznání, formulář je dostupný na webu MŠ.

V Praze dne 1. 1. 2015

Jménem zástupců rodičů zpracovala: Ing. Petra Tachecí

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony MŠ Vodnická“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005887, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 323.042,- Kč.

MŠMT